Om INM

INM är en öppenvårdspsykiatrisk mottagning belägen i centrala Malmö och Limhamn. Vi har kollektivavtal inom branschen Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet. 2020-01-14 finns totalt 30 kvinnor och 15 män anställda.
INM har följande kompetenser: Legitimerad specialistläkare i psykiatri, legitimerad psykolog, medicinsk sekreterare, HR-administratör, lokalvårdare, ekonomiadministratör, IT-administratör, socionom, legitimerad psykoterapeut, personal med kompetens i DBT samt legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri.

Bakgrund

INM erbjuder psykiatrisk vård och diagnostik utifrån metoder som bygger på Nationella och Regionala riktlinjer, SBU- rapporter, rekommendationer från Socialstyrelsen samt vedertagen praxis. Stora delar av verksamhetens personal har funnits med i mer än ett decennium och stora satsningar är gjorda på arbetsmiljöarbete då detta är grunden för att kunna ge en bra behandling. Företaget ägs och drivs av fyra delägare som alla är kliniskt aktiva i verksamheten och denna närhet utgör en viktig kvalitetsaspekt då verksamheten mycket snabbt kan respondera på förändringar. Vi har mycket korta ställtider samt ledning och medarbetare arbetar mycket tätt och upplever på många sätt samma arbetsvillkor. Företaget har idag 45 anställda som verkar i det tidigare stadsdelarna Malmö Centrum samt Limhamn-Bunkeflo. Dessa tidiga stadsdelar är snabbt växande och det ökade befolkningsunderlaget ger också en förändrad demografi.

Presentation av verksamheten

Ledningsstrukturen består idag av Claus Vigsø som är verksamhetschef samt Ingrid Vlaheli som är enhetschef på Kalendegatan 18 och Roberta Boson som är enhetschef på Getgatan 48 C. I samband med avtalstecknandet 2017 gavs löften om förändringar av ett flertal kvalitetsaspekter bland annat ett intensifierat samarbete med slutenvården. Detta har också inträffat då INM besöker slutenvården tre gånger i veckan för att fånga upp patienter som är medicinskt prioriterade och behöver fortsatt behandling i öppenvården. Detta arbetssätt har skapat en betydligt säkrare övergång mellan öppen och sluten vård samt patienter som har varit sköra i samband med utskrivning har kunnat fångas upp tidigare. Verksamheten har också utvecklats vad avser den öppna vården. Genom att stora satsningar är gjorda på patienter med emotionell instabilitet, självskadande beteende och traumarelaterade upplevelser. Vi har också märkt en stor tillströmning med så kallade neuropsykiatriska diagnoser och verksamheten har fått förändras utifrån detta stora inflöde. I övrigt har skett satsningar vad avser bipolär sjukdom samt även transdiagnostisk behandling i form av så kallade compassion-grupper, aktivitetsgrupper, mindfulness, allmän KBT. Detta förutom de gängse behandlingarna på en psykiatrisk mottagning.

Arbetssätt och behandlingsutbud

Behandlingsutbudet utgår i stort från nationella och regionala riktlinjer samt SBU-analyser. Vi försöker i allt större utsträckning samverka mellan den strikt medicinska personalen och den personal med psykologisk spetskompetens för att patientens problematik ska bli allsidigt belyst och patienten ska kunna göra informerade val. Våra patienter möter således både medicinska specialister inom psykiatrin samt även psykoterapikunniga medarbetare. Detta för att undvika en så kallad medikalisering av individens livssituation och reaktioner. Individen får således verktyg för att själv kunna påverka sitt liv, inte passiviseras och definiera sig själv som vårdtagare utan mer aktivt kunna fatta beslut.

Områdesansvar

INM har framförallt riktat sig mot invånare i Malmö Centrum och Limhamn-Bunkeflo. Prioriteringen av patienter göres enbart på medicinska behov men hänsyn måste också tagas till att INM har ett ekonomiskt tak för sin verksamhet. Den geografiska prioriteringen som sker riktar sig i huvudsak mot att ge rådgivning till vårdgrannar och andra huvudmän i våra områden särskilt då vårdcentraler, särskilda boenden, äldrevård samt LSS-boenden. Kunskap om de lokala förhållandena är ovärderliga vad avser ett socialpsykiatriskt arbetssätt.