Våra gruppverksamheter

INM bedriver flera olika gruppverksamheter. Nedan presenteras de som är aktuella för tillfället (2020), deras syfte och innehåll.

ACT-matrix

En lättillgänglig, potent och upplevelsebaserad psykologisk behandling för de flesta personer med psykisk ohälsa. Inom ACT ser man att en av de kraftfullaste sätten till nyinlärning är upplevelsebaserat och tanken är att ge verktyg för att kunna tillämpa detta i problemsituationer.

ADHD-grupp

Introduktions- och informationsgrupp om ADHD. Vi går bland annat igenom grundläggande information om ADHD, olika strategier för tidshantering och struktur, behandlingsmöjligheter samt stöd i samband med arbete och studier.

ADHD-behandlingsgrupp

Gruppen består av en integration av undervisning, gruppdiskussion och psykoterapeutiskt förändringsarbete inklusive färdighetsträning. Översiktligt innehåll: Medveten närvaro, neurobiologi vid ADHD, acceptans, färdighetsträning för ökas kontroll i vardagen, beteendeanalys, känsloreglering, medicinering (läkare deltar vid detta tillfälle), impulskontroll, stress, missbruk och riskbeteenden, självkänsla och relationer.

Basal kroppskännedom (BK)

Gruppbehandlingen i ökad kroppsmedvetenhet utgår från en helhetssyn och har som grund att tanke, känsla och kropp ömsesidigt påverkar varandra. Gruppen vänder sig till dig som har problem med stress, oro, spänningar, smärta, sömnsvårigheter och dåligt självförtroende. Behandlingsformen omfattar 10 behandlingstillfällen, där varje tillfälle inleds med ett tema-baserat teoriavsnitt följt av varsamma kroppsmedvetenhetsövningar. I gruppen arbetar var och en helt i sin egen takt och vägleds att hitta sin egen rytm och rörelsefrihet. Följande teman tas upp i gruppen:
- Kroppsbild och självförtroende
- Bli bättre på att sätta gränser och respektera dina egna behov
- Påverka din kroppshållning genom förändrat förhållningssätt
- Hjärnans och nervsystemets formbarhet, en hjälp till att lyfta fram nya resurser inom dig
- Förbättra din sömn
- Betydelsen av fysisk aktivitet för behandling och förebyggande av smärta
- Stressens mekanismer och vad du kan göra för att minska och förebygga
- Förbättra din andningsförmåga och få tillbaka din vitalitet
- Resursfokusering, ett nytt sätt att tänka som minskar symptom
www.evamoberg.com

Bipolär sjukdom behandlingsgrupp

Ökad kännedom om sin individuella sårbarhet, få upp medvetenhet kring vad som är symtom och vad som är livet/jag, träffa andra med liknande problematik, uppmärksamma tidiga tecken, hitta adekvata åtgärder vid mani/hypomani och depression. Hemuppgifter och symtomskattning ingår varje vecka.

Bipolär sjukdom anhöriggrupp

Information om bipolär sjukdom och behandling vid bipolär sjukdom.

Compassiongruppen

Utgår från CFT (compassionfokuserad terapi) och syftar till att minska deltagarnas skamkänslor och självkritiska förhållningssätt samtidigt som de stärker sin förmåga till acceptans och medkänsla med sig själva. Behandlingen är inte diagnosspecifik, utan kan vara till hjälp för ett brett spektrum av patienter.

Compassionfokuserad grupp (CFT)

Träning i självmedkänsla utifrån Paul Gilberts teori kring compassion. Viss psykoedukation kring känslor och beteenden utifrån evolutionspsykologiskt perspektiv och skam. Syftet är att patienten ska kunna utveckla fler medkännande beteenden och kunna välja ett mer tillåtande förhållningssätt till sig själv genom att träna upp ett medkännande själv.

DBT-PTSD

Intensiv traumabehandling för personer med komplex PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).

ERGT - emotionsregleringsgruppterapi

Manualbaserad gruppbehandling med 16 sessioner. Behandlingen vänder sig till kvinnor med emotionell instabilitet och självskadebeteende och syftar till att minska patientens självskadande. Behandlingen bygger på en kombination av DBT och ACT. Den består av flera moduler som bygger på varandra. I den första får deltagarna lära sig hur man kan identifiera olika känslor och olika typer av känsloreaktioner. I nästa fas går vi igenom känsloregleringsstrategier och impulskontrollstrategier och i den sista delen får patienterna identifiera viktiga värderingar och hur de kan handla i linje med dessa.

ERGT

ERGT innebär en integration av acceptansbaserad beteendeterapi (i linje med ACT) samt färdighetsträning (i linje med DBT) för att skapa en övergripande behandling för emotionell dysreglering, känslomässigt undvikande och självdestruktivt beteende.
Övergripande syfte: Ökad medvetenhet om känslor samt ökad förmåga att reglera känslor på ett sunt sätt. Ökat agerande mot värderingar och långsiktiga mål, i kontrast till impulsivt agerande utifrån de (ofta starka och smärtsamma) känslor som uppkommer i vardagen.
Innehåll: Utforskande av självdestruktiva beetendens funktion, känslors funktion och adaptiva värde, negativa föreställningar om känslor och hur dessa påverkar oss, hjälpsamma sätt att hantera känslor, ökad medvetenhet om känslor, känslomässig kontroll och undvikande kontra känslomässig villighet och acceptans, strategier för impulskontroll, värderade riktningar.

KBT-grupp

Behandlingen följer till stor del upplägget i Unified Protocol (UP). En transdiagnostisk behandling som utgår från att olika känslomässiga besvär kan behandlas inom ramen för samma behandling. Behandlingen riktar in sig på att hjälpa patienter att möta sina svårhanterbara känslor - att genom ny kunskap, skapa erfarenheter av att förstå, hantera och acceptera obehag och plågsamma tankar och känslor.

MBCT - mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Manualbaserad gruppbehandling som löper över 8 veckor. Behandlingen vänder sig till personer med återkommande depression, företrädesvis tre episoder eller fler. Behandlingen syftar till att förebygga återfall i depression. För att kunna tillgodogöra sig behandlingen bör deltagarna inte befinna sig i en depressiv episod. Behandlingen består av en kombination av mindfulnessträning och KBT och hemuppgifter spelar en viktig roll.

Mindfulnessgrupp

Teori och upplevelsebaserad träning utifrån mindfulnessbaserad metod. Syftet är en ökad förståelse för sinnets natur och vikten av att välja närvaro i ökad grad. Innehåller teman med fokus på andning, tankar och känslor i relation till medveten närvaro, acceptans, compassion, hjärnan/ kroppen, återhämtning/ skapa goda vanor samt tips och råd inför egen träning. Patienterna blir guidade i meditation, vilket för vissa innebär exponering inför olika typer av obehag. Kan vara bra komplettering till annan gruppbehandling eller individuell terapi. En fördel är också att patienten kan delta vid behov.

Social aktiveringsgrupp

Beteendeaktivering för komma igång med aktivering och motion

Social fobigrupp

Psykoedukation, in vivo exponering. Syfte: behandla social fobi, minska undvikande och öka livsutrymme.

Sömngrupp

Förstahandsval vid sömnproblem. Syfte: minska insomningstid, minska antal uppvaknanden, mer sammanhållen sömn, bryta oro/ångest kopplad till sänggåendet, få struktur på sömnen. Innehåll: fakta om sömn, föreläsning om sömnmedicin, sömndagbok, sömnrestriktion, stimuluskontroll, avslappning/visualiseringsövningar, sömnhygien, förhållningssätt till oro/neg tankar, problemlösning och SORK. 

Yoga - längre och lätt

Beteendeaktivering, fysiska rörelser.